REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MURALLO.PL
Niniejszy regulamin ustanawia się na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
Usługodawcą jest spółka MURALLO sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gżegżółki 11, nr NIP 9512363383, nr REGON 146490301, wpisana do rejestru pod numerem 0000444296. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
 korzystając z adresu poczty elektronicznej: office@murallo.pl
ART. 1
PRZEPISY OGÓLNE
Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.murallo.pl jest bezwarunkowa akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.murallo.pl oraz w siedzibie Usługodawcy w formie wersji drukowanej.
ART. 2
DEFINICJE
1. Dane Osobowe – informacje dotyczące osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług, zgromadzone m.in. przy świadczeniu Usług oferowanych w Serwisie.
2. Konto – udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę miejsce na serwerach komputerowych.
3. Regulamin – niniejszy dokument.
4. Serwis – portal internetowy pod domeną www.murallo.pl prowadzony przez Usługodawcę.
5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zawarta z chwilą dokonania zapłaty za wybraną Usługę lub Usługi oferowane przez Serwis.
6. Usługa – świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Umowy za pomocą Serwisu (e-usługa).
7. Użytkownik –osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usługi.
ART. 3
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Serwis murallo.pl umożliwia przeprowadzenie audytu technologicznego, użyteczności i dostępności strony internetowej w oparciu o bazę wiedzy.
2. Usługobiorca uzyskuje możliwość skorzystania z usługi pozyskiwania wiedzy i gromadzenia danych wraz z bazą danych historycznych.
3. Usługobiorca może skorzystać z usługi indeksowania strony internetowej.
4. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług za pomocą Serwisu ograniczone są do komputera z dostępem do Internetu lub urządzenia do obsługi aplikacji mobilnych.
5. Usługobiorca może uzyskać informacje dotyczące usunięcia niezgodności wykrytych w czasie audytu.
6. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
o urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
o przeglądarką internetową: Internet Explorer od wersji 8, Firefox od wersji 3, Safari od wersji 5, Chrome od wersji 10, Opera od wersji 11.
7. Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.
8. Serwis dostępny jest w języku polskim.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji.
10. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich świadczenia, przy czym Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących wykonania Usług.
ART. 4
ZAWARCIE UMOWY
1. Usługę można nabyć odpłatnie zgodnie z Cennikiem Usług.
2. Użytkownik chcąc zamówić Usługę – postępuje zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie. Z chwilą dokonania zapłaty za Usługę, Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi, który wysyłany jest na wskazany adres e-mail.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika akceptacji Regulaminu i zapłaty za wybraną Usługę za pomocą jednego ze sposobów płatności określonych na stronie Serwisu. W celu dokonania płatności, Użytkownik za pomocą automatycznego przekierowania zostanie przeniesiony do modułu płatności elektronicznych.
4. Dokumenty potwierdzające nabycie Usługi są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy i mogą być pobierane przez Użytkownika z poziomu jego Konta w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów
rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawca również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
5. Umowa o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą wchodzi w życie z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowego przebiegu transakcji płatności i jest potwierdzona mailem przesyłanym na adres wpisany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
6. W przypadku zawierania Umowy z konsumentem Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie w siedzibie Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie.
7. Użytkownik będący Konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi, zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
ART. 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest spółka MURALLO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gżegżółki 11, nr NIP 9512363383, nr REGON 146490301, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania, zmiany, rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usług.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
5. Usługodawca uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez złożenie stosownego oświadczenia woli na adres siedziby Usługodawcy.
ART. 6
PRAWA AUTORSKIE
1. Cała zawartość Serwisu, a w szczególności: nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i jakiejkolwiek posługiwanie się nimi poza Serwisem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
2. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Usługodawcę, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości oraz do oprogramowania przysługują wyłącznie Usługodawcy, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu lub oprogramowania, a także wyglądu Serwisu lub interfejsu oprogramowania jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Usługodawcy, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
ART. 7
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia Użytkownikom Serwisu Usług oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje i materiały pozyskane z Serwisu, w tym będące rezultatem korzystania z Usług.
2. Odpowiedzialność za dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych na skutek świadczonych przez Usługodawca Usług spoczywa na Użytkowniku.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, kompletność i poprawność danych wprowadzanych przez Użytkownika, jak również za poprawność merytoryczną zastosowanych w serwisie funkcji analitycznych.
4. Decyzja Użytkownika o realizacji Usługi jest równoznaczna ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika następujących oświadczeń woli i wiedzy:
o oświadczam, iż jestem uprawniony do zrealizowania Usługi na stronie internetowej wskazanej w Serwisie, oraz wskazywania podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej jako jego dysponent i odbiorca. Jakiekolwiek naruszenie prawa z tego tytułu obciąża wyłącznie mnie i przejmuję wszelką odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
o mam świadomość, że Usługi realizowane przez Serwis są wykonywane w sposób zautomatyzowany, oparty o moduł sztucznej inteligencji i korzystając z nich robię to na własną odpowiedzialność,
o wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany do realizacji Usługi adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
o wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany do realizacji Usługi adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter).
5. Usługi świadczone są w sposób nieinwazyjny i bezpieczny dla Użytkownika.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty z tytułu transferu danych ponoszone przez Użytkownika korzystającego z Serwisu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Usługodawcy zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
8. Usługodawca nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
9. Usługodawca nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
o treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym;
o jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników;
o szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej;
o niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
ART. 8
REKLAMACJE
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub nie wykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usługi.
2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną bądź pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, jego login, dane osoby składającej reklamację, jeżeli Użytkownik nie jest osobą fizyczną oraz opis przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie. Reklamujący powinien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
ART. 9
ZMIANY REGULAMINU
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian
3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Usługodawcę jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
ART. 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Użytkownikami innych warunków korzystania z Serwisu na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. W takim przypadku postanowienia w Regulaminie stosuje się wyłącznie w braku odmiennych postanowień pisemnej Umowy.
2. Regulamin obowiązuje od dnia …….. r.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Polska 6.1